Walter Pauli – Het kiesprogramma van Vlaams Belang – Eigen Volk Eerst – Eigen Volk Beter

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken © Belga

Een onafhankelijk Vlaanderen waar vooral ‘Vlamingen’ thuis en welvarend zijn: het Vlaams Belang (VB) goot zijn masterplan voor dit land in een erg gedetailleerd verkiezingsprogramma.

Walter Pauli – Knack


‘Een nieuwe catalogus ‘Eigen Volk Eerst – Eigen Volk Beter’


Bijna vijftig jaar geleden stichtte wijlen Karel Dillen (de voorloper van) het Vlaams Blok, vanaf 2004, na een veroordeling door het Gentse hof van beroep voor racisme, herdoopt in Vlaams Belang.

‘Eigen volk eerst’, daar draaide het in die beginjaren al rond, en hoewel die slogan vandaag niet meer wordt gebruikt is dat nog altijd het alfa en omega van het VB-programma.

Er is de laatste jaren zelfs een flink geut revanchisme bijgekomen in een mate die er vroeger niet was: ‘Vlaanderen is weer van ons’, luidt de titel van het verkiezingsprogramma van bijna 100 pagina’s lang.

De enige echte breuklijn die er vandaag toe doet, legt VB-voorzitter Tom Van Grieken in het voorwoord uit, is ‘nationalisme versus globisme’ – was ‘globalisme’ te lang of te moeilijk?

En inderdaad, de enige partij die blijkens haar verkiezingsprogramma Vlaanderen een resoluut autonome koers wil doen varen – weg van België, maar ook met veel minder banden met de Europese Unie en niet gehinderd door al te veel hinderlijke vragen – is het Vlaams Belang.

Van Grieken en co. willen dat al volgt doen:

Vlaamse onafhankelijkheid

Als het even kan, zal het VB straks in het Vlaams Parlement de Vlaamse onafhankelijkheid (helpen) uitroepen. Een ‘democratische meerderheid’ (van één zetel?) volstaat.

De Vlaamse regering is de trekker van een soevereiniteitsverklaring in het Vlaams Parlement. Die procedure moet ‘ordelijk’ verlopen en met respect voor ‘de regels van het internationaal gewoonterecht’ – dat is een oude wettelijke variant die in de loop der eeuwen zo goed als verdrongen is door het ‘wettenrecht’, de basis van moderne staten en de wereldorde.

De monarchie wordt afgeschaft, alle dotaties stopgezet.

Er wordt met Wallonië onderhandeld over een boedelscheiding, waarbij Vlaanderen zich ‘welwillend’ zal opstellen.

Behalve over één detail: Brussel maakt ‘in zijn geheel en onlosmakelijk’ deel uit van Vlaanderen:

‘Hierover wordt niet onderhandeld en elke poging om de grens te wijzigen wijzen wij resoluut af.’

Zo zullen ook de transfers in de sociale zekerheid verdwijnen en zal de staatsschuld gesplitst worden op basis van het ‘oorsprongsprincipe’: waar men het meeste schulden heeft gemaakt, zal men meer betalen.

De minister-president – in het onafhankelijke Vlaanderen het staatshoofd dus – wordt rechtstreeks verkozen en 11 juli wordt een ‘wettelijke en betaalde’ feestdag.

De monarchie wordt afgeschaft, alle dotaties worden stopgezet.

Asiel en migratie

‘Asiel en migratie’ is weliswaar de titel van één welbepaald hoofdstuk, maar in werkelijkheid bulkt het hele verkiezingsprogramma van voorstellen in verband met (het terugdringen van) de aanwezigheid van ‘vreemden’.

Het blijft de echte kern van de ‘Eigen volk eerst’-visie, nog altijd het DNA van het Vlaams Belang.

Het VB gaat voor een bikkelharde aanpak van de migratie. Sommige voorstellen zijn al langer bekend, zoals het toelaten van pushbacks op zee.

Over het algemeen wil het VB wat bestaat nog strenger maken, en daarbovenop komt nog een extra laag maatregelen die migranten ontmoedigen, bestraffen en soms ronduit pesten.

 • De juridische en sociale bijstand aan asielzoekers wordt teruggeschroefd

 • Asielcentra en lokale opvanginitiatieven worden afgeschaft

 • Asielzoekers moeten zo veel mogelijk kosten zelf dragen, onder meer door deel te nemen aan een nieuwe, verplichte gemeenschapsdienst.

Zelfs arbeidsmigratie wordt teruggedrongen en dan nog het liefst voorbehouden voor hoogopgeleide profielen – hoe de welzijnssector dan moet overleven, is een niet-beantwoorde vraag.

De sociale zekerheid wordt afgesloten voor nieuwkomers.

Hoe dan ook zullen echte ‘taboes’ sneuvelen, kondigt het VB fier aan.

‘Organisaties die segregatie versterken’ krijgen geen subsidies meer, en in één moeite komt er ‘een schrapping van de financiering van de hele opengrenzenlobby’.

 • Het Federaal Migratiecentrum wordt afgeschaft.

 • Dat lot is ook Unia beschoren.

 • Praktijktests bij bedrijven verdwijnen.

 • Migranten moeten ‘zich verplicht aanpassen aan onze manier van leven, niet omgekeerd’.

 • De erkenning van de islamitische eredienst wordt ingetrokken.

 • De dubbele nationaliteit wordt afschaft.

 • Wie een veroordeling opliep (ook met uitstel) van drie jaar of meer, verliest de Belgische nationaliteit.

 • Vluchtelingen die op vakantie gaan naar hun thuisland, verliezen hun beschermingsstatus.

Ten slotte wil het VB ook een referendum over migratie organiseren – wordt dat een officiële variant van Geert Wilders’ meer spontane vraag in Nederland:

‘Wilt u meer of minder Marokkanen?’

Misschien de belangrijkste maatregel is het afsluiten van onze sociale zekerheid voor nieuwkomers.

Pas na acht jaar wettelijk verblijf in België, drie jaar arbeid en bewezen kennis van het Nederlands (niveau B1) krijgen nieuwe landgenoten toegang tot de sociale zekerheid.

Internationale verdragen herzien

Het VB wil het hele buitenlandbeleid radicaal van koers doen veranderen. Dat doet de partij door een andere invulling te geven aan… openheid.

‘Vlaanderen kijkt met een open blik naar de wereld. Wij geloven in ons samenlevingsmodel, dat ingebed is in een Europese, westerse, democratische traditie.

‘Wij respecteren echter ook landen met een ander economisch, sociaal, politiek of religieus samenlevingsmodel. Het Vlaams Belang wil een buitenlandbeleid waarbij het verdedigen van de Vlaamse belangen het ijkpunt is.’

Vandaar de cruciale zin: ‘Ons buitenlandbeleid is er om onze belangen te dienen, niet om onze normen en waarden uit te dragen.’

Dat geldt zowel voor de diplomatie als voor defensie: de veiligheidsanalyse en de prioriteiten van Defensie moeten worden geheroriënteerd, ‘waarbij de bescherming van onze eigen belangen en infrastructuur voorop staat’.

Internationale samenwerkingsverbanden mogen het beleid van en in Vlaanderen niet bepalen.

Dat heeft consequenties: ‘Het Vlaams Belang erkent uiteraard het nut en belang van internationale akkoorden en internationale samenwerking.

‘Internationale samenwerkingsverbanden mogen echter het beleid van en in Vlaanderen niet bepalen.’

Vandaar dat VB alle internationale verdragen wil toetsen op hun ‘migratieneutraal karakter’, en daarnaast nog een inventaris wil laten opstellen ‘van de internationale verdragsbepalingen waaraan Vlaanderen gebonden is, om na te kunnen gaan welke verdragen heronderhandeld moeten worden om onze soevereiniteit te herstellen’.

Het VB wil geen EU-migratiepact, wel een mogelijke opt-out naar Deens model rond asiel- en migratie. Binnen de Europese Unie moet België een ‘coalition of the willing’ helpen smeden van landen die bereid zijn de buitengrenzen hard te verdedigen en (illegale) immigratie stevig aan te pakken.

Het VB is uitgesproken kritisch voor de Europese Unie. Die moet het vooral met minder doen:

 • Het Europees Parlement wordt afgeschaft

 • De Europese budgetten gaan naar beneden

 • De Europese bevoegdheden worden sterk ingeperkt

De strijd tegen de misdaad

De strijd tegen de criminaliteit heeft altijd hoog op de agenda gestaan van het VB.

In het nieuwe programma schetst het VB de contouren van een Vlaamse samenleving waarin geen inspanning en geen investering te veel is voor de politie, justitie, het gevangeniswezen en het leger.

Dat begint met meer politieagenten, voor wie alles beter moet: beter opgeleid, beter betaald, meer maatschappelijk gewaardeerd.

Zo wil het VB minstens 2.000 nieuwe agenten per jaar aanwerven, tot het personeelstekort is weggewerkt, en hun selectie moet gebeuren ‘exclusief op basis van kwaliteit en capaciteit, niet diversiteit’.

Het VB wil zowel zwaar investeren in wijkpolitie, waar men zeker in de probleemwijken een ‘nultolerantie wil voor alle vormen van criminaliteit en dus ook voor “kleine criminaliteit”, en toch tegelijk de strijd opvoeren tegen de georganiseerde misdaad; er moeten ook zwaardere straffen komen voor het geweld tegen ‘de politie, cipiers, brandweerlui, ambulanciers, vuilnisophalers en werknemers van recyclageparken.’

Seksuele delinquenten riskeren ‘chemische castratie’ en – vertrekkend van een oude eis van de vrouwenbeweging – een ‘keiharde’ aanpak van intrafamiliaal en partnergeweld.

Het VB wil een extra ‘Vlaams Veiligheidskorps naar model van de Nederlandse Marechaussee’ – wat vroeger de Rijkswacht was.

Blijkbaar volstaan de bestaande politiekorpsen niet voor alle taken die ze straks op te nemen hebben.

Vandaar dat het VB de oprichting bepleit van een extra ‘Vlaams Veiligheidskorps naar model van de Nederlandse Marechaussee’ – dat bestond hier vroeger onder de naam Rijkswacht: een politiedienst die niet afhankelijk is van politiezones maar één van de machten is van het leger.

Dat nieuwe Veiligheidskorps moet dienen voor ‘de bewaking van kritische infrastructuur, de strijd tegen de drugsmaffia en het terrorisme’ en – opvallend toch: ‘de openbare veiligheid bij grote manifestaties.’

Betogers zijn opnieuw een officieel probleem van openbare veiligheid.

Behalve dat ‘Veiligheidskorps’ pleit het VB bovendien om binnen het leger ook een ‘Nationale Garde’ op de richten die ‘taken op zich moet nemen waar de politie niet voor is opgeleid of uitgerust, zoals het herstellen van de orde in probleemwijken waar niet alleen burgers, maar ook politie- en hulpdiensten niet langer veilig zijn.’ Het VB wil ook een ‘verplichte gemeenschapsdienst voor schoolverlaters met vrijwillige legerdienst als onderdeel.’

Het VB wil een ‘verplichte gemeenschapsdienst voor schoolverlaters met vrijwillige legerdienst als onderdeel.’

Justitie wordt aangespoord om sneller en waar nodig strenger te veroordelen. Straffen moet consequent uitgevoerd worden.

De consequentie daarvan is dat het VB zich schaart achter de traditionele ‘linkse eis’ van de afschaffing van de wet op de verruimde minnelijke schikking: de zogenaamde ‘afkoopwet’ en door alle burgers zonder uitzondering bij strafbare feiten ook effectief te vervolgen.

Er komt ook een afschaffing van de verjaring voor terroristische misdrijven en zware moorden. De wet-Lejeune op de vervroegde invrijheidstelling wordt eveneens afgevoerd.

Criminele vreemdelingen krijgen een extra harde aanpak. Er moeten aparte gevangenissen komen voor ‘jihadisten’.

In alle bestaande statistieken wordt de parameter ‘nationaliteit en afkomst’ toegevoegd, ‘in het bijzonder de criminaliteitsstatistieken’.

Ook onder de noemer criminaliteitsbestrijding: ‘een grondige doorlichting van alle actieve moskeeën, islamitische organisaties, islamleerkrachten en imams’, wat moet leiden tot ‘de onmiddellijke sluiting van alle extremistische moskeeën en de uitwijzing van haatimams; een intensieve opvolging van veroordeelde moslimextremisten, ook na het volledige einde van hun straf’.

Ook burgers mogen zichzelf beter verdedigen dan vroeger; in het hoofdstuk ‘jeugd’ pleit het VB voor de legalisering van pepperspray ter zelfverdediging tegen geweld.

Nieuwe sociale klemtonen

Het VB is al enige tijd aan het evolueren van een partij die op sociaaleconomisch vlak eerder klassieke rechtse standpunten verdedigde naar een partij die zich profileert met haar ‘sociaal beleid’, met veel aandacht voor de portemonnee voor de ‘gewone’ en liefst vrij autochtone Vlaming.

Wordt er afstand genomen van de zogenaamde neoliberale recepten?

In elk geval blijft het VB een antibelastingpartij: de Vlaming betaalt veel te veel en dat moet sowieso minder.

Een uitzondering zijn de fiscale voordelen voor sporters: gedaan daarmee. Vandaar een reeks voorstellen tot belastingverminderingen.

Aanslagvoeten, btw voor basisproducten, erfenisrechten, maar ook de vennootschapsbelasting: alles moet omlaag, en er komen gunstigere fiscale regelingen voor gezinnen en alleenstaanden.

Werken moet lonen. Dat wil het VB realiseren door forse lastenverlagingen op het loon, door de minimumlonen met 5 procent op te trekken.

Het VB onderschrijft ook een aantal klassieke sociale eisen. Zoals: het behoud van de automatische brutoloonindexering en een hoger minimumpensioen.

De oude VB-eis uit 2019 van een pensioen van ‘1500 euro’ wordt geïndexeerd tot ‘1799 euro bruto per maand’, een ‘redelijk maximum pensioen’.

Bij de berekening van dat pensioen wil het VB de zogenaamde ‘gelijkgestelde periodes’ behouden (zoals moederschapsrust, werkloosheidsuitkering en ziekte), maar met een sociale beperking van de werkloosheidsuitkering – toch in meeste gevallen – tot twee jaar.

De uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen gebeurt niet meer door de vakbonden, maar door de overheid.

Andere maatregelen die men eerder in een vakbondsbundel dan in een VB-programma zou verwachten: ‘het beperken van flexi-jobs tot sectoren die gevoelig zijn voor zwartwerk en piekmomenten’ (en ze dus niet veralgemenen).

Ook eist het VB het behoud van de door werkgevers als Fernand Huts zwaar gecontesteerde ‘wet-Major’ (naar de socialistische vakbondsman en minister Louis Major). Ook de strijd tegen sociale dumping ‘moet opgevoerd worden.

Voor werklozen is het VB strenger. Het VB wil de werkloosheidsuitkering beperken tot twee jaar, ‘behalve voor vijfenvijftigplussers, mantelzorgers en werklozen in opleiding voor een knelpuntberoep.’

En de uitbetaling van de vergoedingen gebeurt niet meer door de vakbonden, maar door de overheid.

Het is een rode draad, hoofdstuk na hoofdstuk: het VB wil alom uitkeringen verhogen, prijzen drukken en de Vlaming allerlei sociale voordelen toekennen.

(Nieuwe landgenoten worden waar mogelijk uitgesloten of buitengehouden, meestal via taaltests).

Vakbonden, sociale organisaties voor gehandicapten of ouderen, vrouwenorganisaties of gezinsbonden: ze vinden allemaal wel een van hun historische eisen terug.

Laten we één concreet voorbeeld bekijken: de rusthuizen.

Daar vraagt het VB:

 • De invoering van een sociaal gecorrigeerde maximumfactuur

 • De afschaffing van de onderhoudsplicht voor kinderen van rusthuisbewoners

 • De verhoging en indexering van de zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden

 • Meer controle en handhaving in de ouderenzorg om de veiligheid van bewoners te garanderen

 • Een verhoging van het minimaal aantal personeelsleden in rusthuizen om kwalitatieve zorg en voldoende aandacht voor de rusthuisbewoners te garanderen

Er is geen extra hoofdstuk met een concreet kader hoe dat allemaal betaald zal worden (in het nieuwe Vlaanderen dalen namelijk ook de lasten), tenzij men erop rekent dat als België niet meer bestaat in Vlaanderen plots álles mogelijk is.

Identiteit en cultuur

Het zit ingebakken in het wezen van een nationalistische partij om aandacht te schenken aan taal en cultuur, vaak ook aan het diffusere begrip ‘eigenheid’.

Ook het VB wil meer investeren in cultuur en in kunstenaars. De partij heeft een aantal eisen die zelfs door de harde kern van de ‘culturo’s’ geapprecieerd kan worden, met voorop een verhoging van het cultuurbudget ‘tot 2 procent van de Vlaamse begroting’.

Verder moeten er:

 • Zo laag mogelijke drempels voor cultuurdeelname zijn

 • Een volwaardige plaats voor cultuureducatie in het regulier onderwijscurriculum

 • Meer aandacht voor hoogstaand kunstonderwijs

 • De opwaardering van de amateurkunsten en hun beoefenaars

 • Minder administratieve lasten voor kunstenaars

Het Belang wil ‘een radicale hervorming van het subsidiebeleid in de cultuursector’.

Maar voor wat hoort wat. Het VB wil in ruil daarvoor meer te zeggen krijgen over de Vlaamse cultuur. De partij is duidelijk en erg vaag tegelijk.

Het Belang wil ‘een radicale hervorming van het subsidiebeleid in de cultuursector op basis van nieuwe en adequate evaluatiecriteria’, alsook ‘de hervorming en verbreding van de commissies voor de kwaliteitsbeoordeling van de sector en alle advies-, bestuurs- en beheerraden’.

Dat dient ‘om de objectiviteit’ te kunnen garanderen, en om ‘een correcte afspiegeling van de Vlaamse samenleving’ te bieden.

Vervolgens dient dit culturele netwerk ook heel wat te promoten, met op kop de Nederlandse taal: in de faciliteitengemeenten, de Brusselse Rand en in Frans-Vlaanderen, maar ook in de Vlaamse culturele centra in Brussel.

Er moet ook worden beschermd, en zelfs kordaat: namelijk ‘onze materiële en immateriële tradities en erfgoed tegen woke-waanzin’.

Daarom eist het VB ook ‘strengere straffen voor vandalisme van ons cultuurhistorisch patrimonium’.

Het gif van woke

Woke moet eruit want het is blijkbaar geheel en al on-Vlaams. In zijn verkiezingsprogramma wijdt het VB er zelfs een uitgebreide passage aan die weinig ruimte laat voor twijfel:

 • ‘Wij zijn in een strijd verwikkeld over onze tradities en onze manier van leven. De gewone Vlaming heeft er geen boodschap aan.

 • ‘Woke vindt nieuwe maatschappelijke tegenstellingen uit om een nieuwe marxistische klassenstrijd te kunnen voeren, gericht tegen het leven en de cultuur van de gewone westerling.

 • ‘Woke vergiftigt onze samenleving. (…)

 • ‘Woke polariseert en zaait nieuwe verdeeldheden.

Tegenover de woke-ideologie plaatst het Vlaams Belang geen anti-woke, maar democratische principes en gezond verstand.

Er rust een positieve verplichting op de overheid om onze fundamentele vrijheden en gelijke rechten te waarborgen. (…)

 • ‘Ook wie woke is, moet zich in alle vrijheid kunnen uitdrukken, maar zonder anderen te censureren.

 • ‘Als nationalisten koesteren en verdedigen wij de culturele identiteit van een volksgemeenschap.

 • ‘Iedereen die Vlaming onder de Vlamingen wil zijn, is welkom.

 • ‘Wij geloven niet in een anoniem wereldburgerschap, noch in de multiculturele samenleving.

Dat komt al dicht bij oude slogans als ‘vreemdelingen niet gewenst’.

Je vindt er her en der sporen van in het VB-programma, tot op de plaatsen waar je ze het minst verwacht.

Zelfs in het hoger onderwijs wil het VB minder internationalisering ( er wordt gepleit voor een brute ‘afschaffing van de studietoelagen voor de niet-EU-burgers’) en, jawel, ook in de sport: het VB eist ‘een beperking op het aantal niet-EU-spelers per profclub per seizoen en een totaalverbod op transfers op niet-Europese spelers in de lagere voetbalreeksen.’

Het Vlaams Belang wil ‘geen genderideologie in de kleuter-, lagere en middelbare scholen’.

In het kader van het terugdringen van ‘woke’ wil het VB stoppen met ‘de subsidies voor als jeugdwerk gecamoufleerde linkse of extreemlinkse propaganda’ – grootmoedig volgt daarop: ‘die wel mag bestaan, maar zonder overheidssteun’.

Er wordt nog meer afgeschaft.

Een greep:

 • Zogenaamd diversiteitsbeleid wordt afgeschaft in alle overheden en op alle niveaus

 • Geen overheidssubsidies voor provinciale en lokale besturen, noch voor verenigingen of bedrijven die zich bezondigen aan (positieve) discriminatie

 • Een neutrale overheid met neutrale ambtenaren door een verbod op religieuze of levensbeschouwelijke symbolen

 • Een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs

 • Het herstel van de academische vrijheid en de vrije meningsuiting aan onze universiteiten en hogescholen

 • Een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid

 • Geen genderideologie in de kleuter-, lagere en middelbare scholen

 • En ten slotte:
  ‘Geen kapiteinsarmbanden of hoekschopvlaggen in regenboogkleuren.’

Zo gedetailleerd is het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang. Tom Van Grieken en co. leggen hun kaarten op tafel.

De kiezers (kunnen) weten waarvoor ze stemmen.


 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken © Belga
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken © Belga

Lees ook

Klik hier of op de hyperlink hieronder en vind meer berichten van

Walter Pauli


Bron: Knack

Welkom op Facebook

Naar de website


Scroll naar boven