Edegem – Red het Beerschot domein – Open brief aan het college van burgemeester en schepenen


Hallo fijn Edegem,

We blijven de hand reiken voor een Buurzaam Edegem maar zelfs na bijna een maand kregen we geen enkel voorstel vanuit het gemeentehuis.

 • Noch van de bevoegde schepenen
 • Noch van onze burgemeester
 • Noch van de bevoegde ambtenaar

Nochtans kijkt onze buurt wél uit om samen met de gemeente Edegem, zoals op 9 mei beloofd door de 2 aanwezige schepenen, een participatief traject op te starten voor een ideale invulling van het Beerschot domein.

Wat denk jij dat ons kan helpen?

De buren van de Edegemse Beerschot


Open brief

Edegem, 29 september 2022

Aan het college van burgemeester en schepenen van Edegem
Gemeenteplein 1 
2650 Edegem

CC Antonissen Development Group bvba 
Napelsplein 8
2000 Antwerpen

Geachte burgemeester, Geachte schepenen, Geachte algemeen directeur,

Met deze open brief willen wij uiting geven aan onze teleurstelling.

Wacht, nee!
We willen uiting geven aan onze boosheid. Dat woord zegt beter hoe we ons voelen. In de ontwikkeling van een van de meest bijzondere groene domeinen van Edegem “zien we op dit ogenblik geen verdere rol van de gemeente”.
Dat zegt u letterlijk in uw brief. Met andere woorden: trek uw plan, buurtbewoners!

Voor alle duidelijkheid: de Beerschotburen verwerpen nog steeds het buitensporige project op het Beerschotdomein in zijn huidige vorm. Wij vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid ontloopt.

Wij herinneren u eraan dat u verantwoordelijk bent voor het collegebesluit van 14 juni 2021, waarin u de té ruime randvoorwaarden hebt gecreëerd, die drie buitensporige mastodonten van appartementsblokken op het Beerschotdomein mogelijk maken.

Maar vooral: u bent straks verantwoordelijk voor het goed- of afkeuren van de aanvraag omgevingsvergunning als die door Antonissen Development Group wordt ingediend.

Dus ja, u hebt nog een belangrijke rol te spelen! Met een heel grote verantwoordelijkheid.

Waarom organiseert de gemeente het beloofde participatiemoment niet?

U hebt mondeling en schriftelijk beloofd om een participatietraject te organiseren vanaf september aan de buurtbewoners.

En voor alle duidelijkheid:

 • wij zijn niét blind
 • wij zijn niét doof
 • wij zijn niét hardhorig

U ging dat organiseren, niet de projectontwikkelaar.

En zeg vooral niet dat er al een dialoog geweest is.

Ja, de buurtbewoners hebben feedback mogen geven. Maar een dialoog – een open gesprek tussen gelijken – ontwijkt u.

Want dat is nog zo’n – ja, laten we het woord maar eens gebruiken – leugen.

Op de buurtvergadering van 9 mei wilden de aanwezigen wél in dialoog te gaan. Maar de amateuristisch georganiseerde vergadering, die totaal niet voorzien was op zo’n massale opkomst, is afgebroken door de omgevingsambtenaar.

Het inspraakmoment ging later komen. Niet dus, weten we nu.

We vinden het trouwens schandalig hoe u de reacties van de buurt minimaliseert.

We willen niet ingaan op uw tendentieuze interpretatie van het aantal reacties. Wij vinden dit een gemeentebestuur onwaardig.

Er is nog nooit zo’n hoge opkomst geweest van omwonenden op een buurtvergadering.

Ook het aantal bezwaarschriften is bijzonder hoog. De afwijzing is gewoon massaal. Erken dat toch gewoon! En trek er de juiste conclusies uit.

U scheept ons af met nieuwe randvoorwaarden die niets toevoegen.

In uw brief aan de buurt maakte u uw besluit van 19 september 2022 bekend. Sorry, daar staan enkel vage, niet-concrete en niet-bindende aanvullingen op het eerdere collegebesluit van 14 juni 2021 in, die de projectontwikkelaar makkelijk kan negeren.

Er zijn geen concrete randvoorwaarden die de levenskwaliteit van de omwonenden waarborgen of het behoud van de waardevolle natuur garanderen.

De enige positieve toevoeging in dit besluit is de mobiliteitstoets, onder voorbehoud dat die gebeurt in een representatieve periode. Dat wil zeggen: als de verkeerslichten in de Hovestraat er niet meer staan.

U voelt zich ook te goed om te reageren op onze aangetekende brief van 20 juli 2022.

Nochtans staan daar twee duidelijke voorstellen voor randvoorwaarden in:

 1. Het gemeentebestuur de conclusies van de nota “Beerschotsite- actuele natuurwaarden” meeneemt in de inspraak- en overlegmomenten die voorzien zijn vanaf september, en natuurlijk ook in de eventuele toekenning van een vergunning. Tegelijk vragen wij een absoluut verbod en controle daarvan op welke wijziging dan ook aan bomen of de vegetatie op het terrein.

 2. Als last, of minstens bijzondere voorwaarde bij een evt. verkavelings- of bouwvergunning wordt opgelegd: op kosten van de bouwheer moet een onafhankelijke boomexpert worden aangesteld om een Boom Effect Analyse (boombeschermingsplan) te maken, waarvan de conclusies onlosmakelijk deel uitmaken van de vergunning, inclusief opvolging en dwingende, bindende controles.

O ja, wij gaan wel gaan luisteren naar Antonissen

De Beerschotburen zijn heel beleefd!
Wij zijn steeds bereid tot praten.
Maar als het enkel gaat over:

 • Wenselijkheid toegangen tot private tuinen omwonenden,
 • Behoefte aan garages/fietsenstallingen,
 • Invulling van bestaand zwembad,
 • Locatie hen wijze van groene speelzone,
 • Wijze van informeren doorheen het traject”,

zoals u in uw besluit van 23 september aangeeft, vinden we dat een te beperkte gespreksagenda.

De kern van de zaak is de buitensporigheid van het project op het Beerschotdomein. Daar moet de dialoog over gaan.

Maar laten we vooral praten, heren en dames van Antonissen (Wij bezorgen u dit aangetekend schrijven ineens ook). Dit is dus geen afwijzing van een dialoog. Integendeel, dit is een oproep om er zo snel mogelijk mee van start te gaan. De buurt wil niets liever.

Ondertussen bereiden wij ons verder voor. Voor als het nodig is…

Weet u wat wij ook heel jammer vinden, burgemeester en schepenen? Door het niet zelf in handen nemen van het participatiemoment drijft u uw inwoners eigenlijk richting rechtbank. En dan maar klagen dat er te veel procedures tegen bouwprojecten worden aangespannen.

Soit. Wij zullen onze plan trekken. Dit is maar een begin, wij gaan door met de strijd voor een Buurzaam Edegem. 


Historisch Beerschot domein in Edegem bedreigt door Edegems collegebesluit


Lees ook

Vul hieronder de zoekopdracht Beerschot in en vind meer berichten.


Edegem – Bouwplannen voor Beerschotsite doen stof opwaaien in Edegem – Een aanslag op onze levenskwaliteit
Edegem – Beerschotburen vragen meer aandacht voor bouwplannen met affiche-actie – We hebben zelfs te weinig plakkaten

Bron: Beerschotburen

Naar Facebook

Naar de website


Scroll naar boven